سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در مقابله با جرم سازمان یافته قاچاق مواد مخدر از مرزهای ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: قرار گرفتن ج.ا.اایران در همجواری هلال طلایی تولید و قاچاق مواد مخدر، باعث افزایش این پدیده در مرزهای کشور گردیده است؛ به طوری که مبارزه با این موضوع، نیازمند برنامه‌ریزی مدون و اتخاذ سیاست‌های جنایی متناسب با اقدامات اجرایی است. البته، طی سالهای گذشته به دلیل ناهماهنگی‌های صورت گرفته در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طرف سیاست‌گذاران جنایی این حوزه و اقدامات اجرایی انجام گرفته از طرف نیروهای متولی مبارزه با این پدیده، شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر بوده‌ایم. با در نظر گرفتن این موضوع، هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در مقابله با جرم سازمان یافته قاچاق موادمخدر از مرزهای ج.ا.ایران است.
روش تحقیق: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی؛ و از نظر شیوه نگارش، توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات موردنظر از طریق مطالعه کتابخانه ای با مراجعه به منابع علمی دانشگاهی و پایگاههای اینترنتی جمع آوری شد.
یافته ها: یافته‌ها نشان می‌دهد ناهماهنگی سیاست تقنینی با سیاست جنایی اجرایی (اقدامات پلیسی) در حوزه جرم انگاری موادمخدر، کاهش تمرکز لازم در رفع عوامل جرم‌زای قاچاق موادمخدر و کم توجهی در مرتفع نمودن محرومیت‌های مناطق مرزی(فقر و بیکاری) از عوامل موجد قاچاق موادمخدر در مرزها طی سال‌های گذشته بوده است.
نتایج: نتایج حاکیست در هر برهه زمانی که ناهماهنگی بین قوای مقننه و اجرایی کشور در جهت مقابله با قاچاق مواد مخدر به وجود آمده، شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر در مرزها بوده ایم؛ لذا، مقنن ج.ا.ایران در تاریخ 12/7/1396 به منظور هماهنگی و انسجام بیشتر سیاست تقنینی با سیاست اجرایی (اقدامات پلیس) کشور، در بازنگری مجدد، ماده واحده‌ای به منظور مقابله کارآمد با قاچاق موادمخدر در مرزها، به قانون مبارزه با موادمخدر(مصوب1389) الحاق نمود؛ که این اقدام، نشان دهنده عزم راسخ قوه مقننه در جهت همسویی با سیاست جنایی اجرایی کشور می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's legislative and executive criminal policy against organized crime of drug trafficking across the borders of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mohsen gholami razini 1
  • Hasasn Puorbaferani 2
  • Ghodratullah Khosroshahi 3
1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Naragh Branch
2 Associate Professor, Department of Law, University of Isfahan
3 Assistant Professor of Law, University of Isfahan
چکیده [English]

Background and Aim: Although the spread of drug trafficking across borders and the prevalence of addiction in society have led the policymakers of the Islamic Republic of Iran to adopt their criminal policy in the face of this phenomenon. Inadequate criminalization and lack of appropriate executive measures by those in charge caused drug gangs to clash, testify, and injure border guards, sometimes threatening border security. Organized crime of drug trafficking is from the borders of the Islamic Republic of Iran.
Research Method: The present study is applied in terms of purpose; In terms of writing style, it is descriptive-analytical. The information was collected through a library study with reference to academic sources and Internet sites.
Findings: Drug trafficking in the borders of the Islamic Republic of Iran is due to the reduction of the alignment of the legislative criminal policy with the executive policy (police actions) in the field of drug criminalization, failure to eliminate the criminals of drug trafficking and non-removal of restrictions at the borders. In recent decades, drug trafficking has been the cause of many border security threats.
Results: The organization and globalization of narcotics trafficking at the borders led to a change in the legislative approach; . It is suggested that in order to confront drug trafficking across borders and reduce border threats, the legislative and executive policy of the Islamic Republic of Iran should be more coordinated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legislative criminal policy
  • executive criminal policy
  • drug trafficking
  • border security
  • Organized crime