تحلیل نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در امنیت مرزهای خراسان جنوبی و شناسای مناطق آسیب پذیر آن

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسنده

دانشگاه بزرگمهرقاینات

چکیده

زمینه و هدف: عوامل ژئومورفولوژی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده امنیت مناطق مرزی محسوب می‌شوند. مرزهای استان خراسان جنوبی از نظر ژئومورفولوژی دارای تنوع زیادی است، بنابراین دارای پتانسیل آسیب پذیری متفاوتی در برابر نفوذ و حملات دشمن است. در این تحقیق به شناسایی مناطق آسیب‌پذیر در نوار مرزی استان خراسان جنوبی پرداخته شده است.
روش: در تحقیق حاضر متناسب با اهداف مورد نظر از روش‌های توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. همچنین از نقشه‌های توپوگرافی 1:50000، مدل رقومی ارتفاعی 30 متر SRTM و لایه‌های اطلاعاتی مختلف به عنوان داده‌های تحقیق استفاده شده است. مدل‌های مورد استفاده در تحقیق نیز شامل مدل منطق فازی و تحلیل شبکه‌ای (ANP) بوده است که به منظور شناسایی مناطق آسیب-پذیر نوار مرزی از آن‌ها استفاده شده است.
یافته‌ها: مناطق میانی نوار مرزی استان خراسان جنوبی به دلیل داشتن ارتفاع و شیب زیاد، قرار گرفتن در واحد کوهستان، میدان دید و احاطه بر مناطق پایین دست، پتانسیل آسیب‌پذیری کم‌تری نسبت به مناطق جنوبی و شمالی نوار مرزی استان دارد. همچنین نوار مرزی مناطق جنوبی استان خراسان جنوبی، دارای بالاترین پتانسیل آسیب‌پذیری است. این مناطق به دلیل قرار گرفتن در واحد دشت و مخروطه‌افکنه، نداشتن موانع محدود کننده، ارتفاع و شیب کم، پتانسیل آسیب‌پذیری و نفوذ زیادی دارد.
نتیجه‌گیری: مناطق جنوبی استان خراسان جنوبی، به دلیل توان آسیب‌پذیری بالایی که دارند، نیازمند توسعه زیرساخت-های نظامی جهت پایش و کنترل نوار مرزی هستند، همچنین این مناطق باید متناسب با توان ژئومورفولوژیکی منطقه و توسط ارتفاعات پراکنده اطراف مورد پوشش قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of geomorphological factors in the security of the borders of South Khorasan and identification of its vulnerable areas

نویسنده [English]

  • abdolmajid ahmadi
bozorgmehr university of qaenat
چکیده [English]

Geomorphological factors are one of the most important factors determining the security of border areas. The borders of South Khorasan province are very diverse in terms of geomorphology, so it has different potential vulnerabilities to infiltration and enemy attacks. Due to the importance of the issue, in this study, vulnerable areas in the border strip of South Khorasan province have been identified. In this research, descriptive and analytical methods have been used in accordance with the intended objectives. In this research, 1: 50,000 topographic maps, 30 m high SRTM digital model and different information layers have been used as research data. Important tools used in this research included ArcGIS and Super decision, and the models used in the research also included fuzzy logic model and network analysis (ANP), which were used to identify vulnerable areas of the border strip. The results show that the middle areas of the border strip of South Khorasan province due to having high altitude and slope, being in the mountain unit, field of view and surrounding areas downstream, the potential for less vulnerability than the southern and northern areas of the strip It has the border of the province. Also, the border strip of the southern regions of South Khorasan province has the highest potential for vulnerability. These areas have a high potential for vulnerability and infiltration due to their location in the plain and alluvial fan unit, lack of limiting obstacles, low height and slope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • Security
  • Vulnerable areas
  • Geomorphology
  • Southern Khorasan