شناسایی مولفه‌های تاب آوری شهرهای ساحلی مرزی برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهر ساحلی مرزی بهشهر)

نوع مقاله : پژوهشی مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، عضو هیات علمی واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور ، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا ، عضو هیات علمی واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران.

چکیده

شهرهای مرزی و در این میان شهرهای ساحلی مرزی به علت موقعیت خاصی در معرض انواع فشارها و شوک‌های موجود و آتی وابسته به چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، کالبدی و امنیتی قرار دارند.رویکرد تاب‌آوری با بهبود سطح سازگاری و درنتیجه کاهش سطح آسیب‌پذیری در شهرهای مرزی تهدیدات ناشی از مخاطرات طبیعی در بحران‌ها و مدیریت پایدار این نواحی را بهبود می‌بخشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی وضعیت تاب‌آوری شهری شهر ساحلی مرزی بهشهر انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان و متخصصین ساکن در محدوده مورد مطالعه تشکیل می‌دادند. با توجه به نامشخص بودن تعداد آنها، اقدام به نمونه گیری تصادفی ساده از ۵۰ نفر به صورت هدفمند شد. ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی آن به صورت روایی صوری و ظاهری و همچنین روایی واگرا و پایایی پرسشنامه با استفاده از الفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تایید شد. یافته‌های حاصل از این پژوهش گویای آن بود که وضعیت کلی تاب آوری شهر مرزی ساحلی بهشهر در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. به گونه‌ای که مقدار میانگین تجربی بدست آمده برای تاب آوری کلی شهر و ابعاد آن کمتر از میانگین حد متوسط عدد3 بود. از بین نواحی 6 گانه محدوده مورد مطالعه ناحیه 3 در وضعیت بهتری نسبت به نواحی دیگر قرار داشت و ناحیه 4، با توجه به میانگین بدست آمده که برابر با 43/2 از بین نواحی مورد مطالعه در وضعیت نامطلوبی قرار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the resilience components of border coastal cities against natural hazards (Case study: Behshahr border coastal city)

نویسندگان [English]

  • sader adin motavali 1
  • Abdolali Torabi 2
  • Gholamreza Janbaz Ghobadi 3
1 Associate Professor, Department of Geography, Faculty Member, Noor Branch, Islamic Azad University, Noor, Iran.
2 PhD student in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Noor Branch, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geography, Faculty Member, Noor Branch, Islamic Azad University, Noor, Iran.
چکیده [English]

Bo. The resilience approach reduces the threats posed by natural hazards in humanitarian crises by improving the level of adaptation and thus reducing the level of vulnerability in border cities, and improves the sustainable management of these areas. The aim of this study was to identify and investigate the urban resilience of the coastal coastal city of Behshahr. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. their number, a simple random sampling of 50 people was performed in a targeted manner.cwell as divergent validity and reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha and combined reliability. Data and information analysis was performed using SPSS and PLS software. The findings of this study showed that the general resilience of the coastal border city of Behshahr is in an unfavorable situation. So that the value of the experimental average obtained for the overall resilience of the city and its dimensions was less than the average of 3. Among the 6 areas studied, District 3 was in a better condition than the other areas and District 4, according to the average obtained, which was equal to 2.43 of the studied areas, was in an unfavorable situation. Among other research findings, among the components of urban resilience, the physical component had the highest path coefficient and the most impact, and the managerial institutional component had the lowest path coefficient and the least impact on urban resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban resilience
  • Physical component
  • Natural Hazards
  • Flood
  • Behshahr border coastal city