بررسی سناریوهای زیست پذیری شهری با رویکرد آینده پژوهی در شهرهای مرزی (نمونه موردی شهر مهاباد)

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تبیین آیندهای احتمالی زیست‌پذیری در شهر مهاباد است. پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی، از حیث روش پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی صورت گرفته است. با توجه به ماهیت این تحقیق، نخست با استفاده از روش روش گلوله برفی افتراقی تعداد 24 نفر از متخصصان و مسئولان اجرایی سازمانهای دولتی مرتبط با امور زیست محیطی که بایستی در بحث مشارکت داشته باشند را شناسایی و انتخاب نموده و سپس از روش دلفی و مطالعات اسنادی برای تعیین عوامل اولیه اثرگذار استفاده گردید. همچنین از نرم افزار Mic Mac جهت تحلیل شاخص‌ها استفاده شده است و از محیط نرم افزار سناریو ویزارد برای استخراج سناریوها در افق آینده بهره برده شده است. نتایج تحقیق نشان داده‌اند که 8 شاخص به عنوان عوامل کلیدی شناسایی شده‌اند که 2 شاخص آنها در گروه کنترل‌کنند و 6 شاخص دیگر آن در گروه دوجهی بوده‌اند. همچنین نتایج حاصل از سناریو ویزارد بیانگر 11 سناریو در وضعیت سازگار بوده است که دارای سه وضعیت( مطلوب/ایستا/ بحرانی) بود‌اند که ضریب احتمال تحقق وضعیت بحرانی برای آینده زیست‌پذیری شهر مهاباد بیشتر از دیگر وضعیت‌ها بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating urban livability scenarios with a futures research approach in border cities (Case study of Mahabad city)

نویسندگان [English]

  • Shadi Amini 1
  • Hassan Ahmadzadeh 2
  • Hasan Houshyar 3
  • Reza Valizadeh 4
1 Department of Geography and urban planning, Tabriz Branch, Islamic azad university, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor of Department of Geography, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Department of Geography and urban planning, Tabriz branch, Islamic azad university, Tabriz,Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the drivers that affect the future landscape of Mahabad. The present study has been done in terms of applied purpose, in terms of survey method at the exploratory level and based on futures research approach. Due to the nature of this research, first using the method of differential snowball method, 24 specialists and executives of government organizations related to environmental affairs should be identified and selected, and then from the Delphi method and studies Documents were used to determine key drivers. Also, structural analysis method and Mic Mac software have been used to weigh and identify the most important drivers affecting the livability of the city. The results of the study showed that due to the high score of direct and indirect impact among 40 variables, 10 key drivers including; The quality of the road network, having sufficient lighting in the roads, access to public transportation and parking, the level of user adaptation, access to sidewalks and bicycle paths, the ratio of construction of sidewalks to the total area, sufficient income for households, the amount of investment Government facilities, adequate access to urban facilities (Internet, electricity, gas, etc.) and the level of air pollution will affect the future of Mahabad. According to the results, the ten drivers in the impact column had the largest share in direct impact, of which 8 variables in indirect impact were repeated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Liability
  • Propulsion
  • Futurology
  • Cross-Effect Analysis
  • Mahabad city