واکاوی تغییرات ساختار فضایی شهر مرزی خوی از سال 1345 تا 1395

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، پردیس بین‌الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف این تحقیق واکاوی تغییرات ساختار فضایی شهر شهری مرزی خوی از سال 1345 تا 1395 می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی و رویکرد حاکم بر فضای تحقیق توصیفی - تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری شهر شهری مرزی خوی بر اساس سرشماری سال 1395، 198845 نفر می‌باشد. لذا حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 383 نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در مطالعات میدانی، پرسشنامه و مشاهده می‌باشد. ابتدا عوامل موثر در تغییرات ساختار فضایی شهر شناسایی شده سپس نقشه‌های دوره‌های مختلف شهر (1345 تا 1395) استخراج شد. سپس نتایج تحلیل‌های چیدمان فضایی بررسی می‌شود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در سال 1345 قسمت مرکزی، در سال 1352 بخش غربی، در سال 1373 ادامه بخش غربی و در سال‌های 1383 و 1395 بخش جنوبی شهر شهری مرزی خوی به دلایل توسعه راه و حمل و نقل و مهاجرت بیشتر دستخوش تحولات شده‌اند. همچنین بر اساس آزمون تحلیل عاملی، در ستون اول تاثیرگذاری، قوانین مربوط به استفاده از زمین، آب و ساختمان؛ طرح جامع شهر؛ افزایش جمعیت و مهاجرت «770/0، 737/0، 730/0 و 726/0»، در ستون دوم تاثیرگذاری وسایل حمل و نقل؛ نقش دولت و طرح‌های فنی به ترتیب «811/0، 801 و 772/0» و در نهایت در ستون سوم تاثیرگذاری مالکیت زمین، فعالیت بخش خصوصی و تسهیلات بانک‌ها به ترتیب با ارزش عددی «849/0، 844/0 و 776/0» بیشترین تاثیر را با تغیرات ساختار فضایی شهر شهری مرزی خوی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of changes in the spatial structure of Khoy border city from 1966 to 2016

نویسندگان [English]

  • Akbar Abdollahzadeh Tarf 1
  • Aram Khezrlou 2
  • Arash Saghafi 1
  • Mohammad Reza Pakdel Fard 3
1 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 PhD Student in Urban Planning, International Campus, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The type of applied research and the approach to the research space is descriptive-analytical. The statistical population of Khoy border city is based on the census of 1395, 198845 people. Therefore, the sample size is 383 based on Cochran's formula. Data collection tools in field studies are questionnaires and observations. First, the effective factors in changing the spatial structure of the city were identified, then maps of different periods of the city (1345 to 1395) were extracted. Then the results of spatial arrangement analysis are reviewed and SPSS is used to analyze the data. The results showed that in 1345 the central part, in 1352 the western part, in 1373 the continuation of the western part and in 1383 and 1395 the southern part of the border city of Khoy have undergone more changes due to road development, transportation and migration. Also, based on the factor analysis test, in the first pillar of impact, the laws related to the use of land, water and buildings; Comprehensive plan of the city; Population growth and migration "0.770, 0.737, 0.730 and 0.726", in the second pillar of the impact of transportation; The role of government and technical plans are 0.811, 801 and 0.772, respectively, and finally in the third column, the impact of land ownership, private sector activity and bank facilities, respectively, with the numerical value of 0.849, 0.844 and / 776, respectively. 0 »They have had the greatest impact with the changes in the spatial structure of the border city of Khoy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • morphology
  • Spatial Structure
  • historical city
  • space layout
  • Khoy border city