بررسی وضعیت ابعاد مدیریت پیشگیری از جرایم دریایی در مرزهای آبی جنوب ایران

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسنده

دانشکده دافوس

چکیده

زمینه وهدف: جرایم دریایی در مرزهای جنوبی کشور هر ساله خسارتها و هزینه های بسیاری را بر جامعه ما تحمیل میکند. مدیریت پیشگیری را میتوان یکی از راهبردهای اساسی جهت مقابله با این جرایم دانست. لذا هدف این پژوهش بررسی وضع موجود و مطلوب ابعاد مدیریت پیشگیری از جرایم دریایی در مرزهای جنوب ایران میباشد.
روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها کمی-کیفی و از نظر نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، شامل فرماندهان و جانشینان استان و پایگاههای دریابانی، ناوگروههای شناوری، پاسگاههای مرزی دریایی در حال خدمت در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان میباشند. برای تعیین حجم نمونه از روش کلاین استفاده شده که نمونه مناسب برای این جامعه آماری برابر با 364نفر است. روش نمونه گیری به صورت سهمیه ای و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن با نظر متخصصان و صاحب نظران مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه تحقیق از طریق آلفای کرونباخ 95/0 محاسبه شده است.
یافته ها: میانگین کل وضعیت موجود مدیریت پیشگیری از جرایم دریایی برابر 35/2 می باشد و میانگین بعد محیط 42/2بعد رفتار40/2 و بعد ساختار 22/2 می باشد. در بررسی شکاف وضع مطلوب و وضع موجود تفاوت دو میانگین برابر 13/2- است که در سطح 99 درصد معنی دار است. به عبارتی میانگین وضع مطلوب بالاتر از وضع موجود است.
نتایج: با توجه به یافته های پژوهش به منظور مدیریت پیشگیری از جرایم دریایی می بایست بر بعد ساختار به دلیل شکاف بیشتر تاکید شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the situation of maritime crime prevention dimensions in the water borders of southern

نویسنده [English]

  • Abdolah Lashkari
university police
چکیده [English]

Background and Aim: Maritime crimes in the southern borders of the country impose many damages and costs on our society every year. Preventive management can be considered as one of the basic strategies to deal with these crimes. Therefore, the purpose of this study is to investigate the current and favorable situation of maritime crime prevention management in the southern borders of Iran.
Method: The research is applied in terms of purpose and quantitative-qualitative in terms of data nature and descriptive-analytical in terms of type of research. The statistical population of the study includes commanders and deputies of the province and naval bases, naval fleets, naval border checkpoints serving in the provinces of Hormozgan, Sistan and Baluchestan, Bushehr and Khuzestan. To determine the sample size, Klein method was used, which is a suitable sample for this statistical population of 364 people. The sampling method was quota and a researcher-made questionnaire was used, the validity of which was evaluated by experts and the reliability of the research questionnaire was calculated through Cronbach's alpha of 0.95.
Results: The average of the current situation of maritime crime prevention management is 2.35 and the average of the environmental dimension is 2.42 and the behavioral dimension is 2.40 and the structure dimension is 2.22. In examining the gap between the desired situation and the current situation, the difference between the two means is -2.13, which is significant at the 99% level. In other words, the average situation is higher than the current situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • prevention
  • Maritime Crimes
  • Water Borders
  • Southern Iran