دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-160 

پژوهشی مستخرج از پایان نامه

5. بررسی ابعاد مکانی- فضایی تروریسم در مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 119-148

DOR:20.1001.1.25384090.1399.9.1.5.3

حسین شاهمرادی؛ حدیث اقبال؛ محمدرضا رفیعی دولت‌آبادی


پژوهشی مستخرج از طرح پژوهشی

7. بررسی وضعیت مهاجرت در مناطق روستایی شهرستان‌های مرزی ایران

صفحه 177-207

DOR:20.1001.1.25384090.1399.9.1.7.5

ولی الله رستمعلی زاده؛ قربان حسینی