دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 33، تابستان 1399، صفحه 1-206 

علمی پژوهشی مستقل

2. تحلیل نقش مؤلفه‌های آمایش سرزمین در توسعه گردشگری استان سیستان و بلوچستان

صفحه 27-63

حافظ مهدنژاد؛ محمد جوانمرد؛ فریاد پرهیز


مقاله مستخرج از پایان نامه

7. آمایش سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه موردی شهرستان مرزی قصر شیرین

صفحه 177-206

محسن اکبری؛ وحید بارانی پسیان؛ حمید رضا یوسفی


تحت نظارت وف ایرانی