دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 34، پاییز 1399، صفحه 1-215 

پژوهشی مستخرج از پایان نامه

3. شناسایی عوامل مؤثر بر آمادگی عملیاتی کارکنان هنگ مرزی مهران

صفحه 75-104

Dor:20.1001.1.25384090.1399.9.3.3.5

حمزه علی‌اشرفی؛ محمد نایب پور؛ یونس عابدی