دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 34، پاییز 1399، صفحه 1-215 

مقاله مستخرج از پایان نامه

3. شناسایی عوامل مؤثر بر آمادگی عملیاتی کارکنان هنگ مرزی مهران

صفحه 75-104

حمزه علی‌اشرفی؛ محمد نایب پور؛ یونس عابدی


تحت نظارت وف ایرانی