دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 35، زمستان 1399، صفحه 1-220 

علمی پژوهشی مستقل

1. رابطه سبک زندگی مرزنشینان با ارتکاب جرم شهروندان شهرستان بانه

صفحه 1-28

محسن غلامی رزینی؛ مسیب داوری؛ احسان غلامی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

7. اولویت ها و چالشهای اطلاعاتی ناجا در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا

مهدی ترکمان؛ علیرضا جزینی؛ جعفر هزارجریبی


تحت نظارت وف ایرانی