دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 36، بهار 1400، صفحه 1-209 

پژوهشی مستخرج از رساله دکتری

1. اولویت ها و چالشهای اطلاعاتی در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا

صفحه 1-29

20.1001.1.25384090.1400.10.1.1.6

مهدی ترکمان؛ علیرضا جزینی؛ جعفر هزارجریبی؛ محمد نایب پور


پژوهشی مستخرج از رساله دکتری

5. اولویت‌بندی سیاست‌های جنایی عرضه محور در مقابله با مواد مخدر (مطالعه موردی: شهرستان مرزی سردشت)

صفحه 115-138

20.1001.1.25384090.1400.10.1.5.0

زهرا آهنگری ننه کران؛ سید محمود میرخلیلی؛ سید حسین هاشمی؛ مهدی شیدائیان