دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-150 
5. برنامه راهبردی توسعه شهرهای مرزی ایران، مطالعه موردی؛ شهر مرزی بندر آستارا

صفحه 143-174

20.1001.1.25384090.1400.10.2.5.2

علی اکبر سالاری پور؛ فرنگیس علیزاده جورکویه؛ عالیه فریدی فشتمی؛ حمیدرضا یوسفی ماتک؛ نیلوفر عبدالهی حاکی گرمرودی؛ امیر حسین حسنلی