دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1392 
6. مدیریت مرزی هماهنگ، تجربه منطقه آسیا و اقیانوس آرام

صفحه 117-140

علی محمدی درآباد؛ امیر اسدی شاد؛ علیرضا محمدی اطهر