دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تابستان 1393 
6. کم رنگ شدن مرزها در عصر جهانی سازی با تأکید بر منطقه گرایی

صفحه 143-172

مصطفی حسینی مهر؛ علی والی؛ علیرضا محمدی اطهر