دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، پاییز 1393 
3. بررسی نقش رودخانه‌های مرزی در روابط ایران و عراق (مورد مطالعه: اروند رود)

صفحه 53-82

حسین خالدی؛ محمدعلی میرزایی؛ حسن پیردشتی؛ حسن صمدزاده گلستان


5. نقش متغیرهای ژئوپلیتیکی در چالش مرزی ایران و عراق

صفحه 107-134

علی امیری؛ حمید مستجابی سرهنگی؛ علیرضا محمدی اطهر