دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، پاییز 1394 
3. رابطه بین سرمایه اجتماعی و امنیت مرزی (نمونه موردی: شهرستان نوسود

صفحه 77-111

احمد ملکان؛ علی محمد پور؛ مهران رضایی؛ ذبیح الله تراب