دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، زمستان 1394 
1. تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی قاچاق کالا بر روستاهای مرزی منطقه سیستان

صفحه 1-14

معصومه کمان باز؛ مرضیه علی پور؛ شاهرخ رستمی؛ حسن پیلارام؛ سمیه شهرکی ده سوخته


6. نقش اقوام عرب خوزستان در جنگ ایران و عراق

صفحه 101-124

ابوالقاسم محمودی؛ جواد رحمانی منش؛ عبدالله روزبه