دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، بهار 1395 
5. تبیین کارکرد مرز در تأمین امنیت استان آذربایجان غربی

صفحه 91-118

میر نجف موسوی؛ فاطمه سادات کهکی؛ محمد ویسیان


7. تحلیلی بر امنیت ملی کشور از منظر امنیت نواحی روستایی مرزنشین

صفحه 141-176

رضا کوچکی علی‌آبادی؛ اسماعیل کارگذار بیرامی؛ فاطمه عباسی علی‌آبادی