دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، تابستان 1395 
5. مسائل مرزی ایران و آذربایجان و چالش ژئوپلیتیکی آن

صفحه 91-119

وحید بارانی پسیان؛ مراد دلالت؛ سعید صادق لو