دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، زمستان 1395 
6. تحلیل نقش مبادلات مرزی در توسعه شهری، مطالعه موردی شهر مرزی بانه

صفحه 135-166

اسماعیل نصیری هندخاله؛ اسحاق جلالیان؛ علی احمدی