دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1396 
5. چالش‌های ژئوپلیتیک مرز ایران و ترکیه

صفحه 123-145

مهدی ملکی؛ وحید بارانی پسیان؛ حسن رضا قیطاسی