دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1396 
1. بررسی تحلیلی قرارداد انتظامات مرزی ایران و شوروی (1957 م) و تأثیر آن بر مدیریت مرزهای دریایی

صفحه 1-25

صادق ابراهیمی؛ محمد نایب پور؛ محمد اسدی فرد؛ حمیدرضا محمد زاده مهنه