دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1397 
7. تأثیر بازارچه مرزی مهران بر توسعه اقتصادی استان ایلام

صفحه 173-196

فاطمه آجر لو؛ حسن رشیدی؛ میثم عاقلی؛ سمیه وظیفه خواه