دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1397 

پژوهشی کاربردی

1. قدرت نرم و تأثیر آن بر تحولات ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 1-33

علی فدوی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ عبدالرضا فرجی راد


3. بررسی روند سیاست‌گذاری‌های جمعیت در آمایش مناطق مرزی استان کرمانشاه (1365 تا 1395)

صفحه 65-90

میر نجف موسوی؛ ساجد بهرامی جاف؛ فریده علیزاده؛ محبوبه شهبازی