دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 29، تابستان 1398، صفحه 1-195 
4. سنجش میزان توسعه‌یافتگی شهرستان‌های مرزی استان آذربایجان غربی

صفحه 83-102

شهربانو گلچوبی دیوا؛ سید اسحاق جلالیان؛ فریبرز احمدی دهکاء