دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 30، پاییز 1398، صفحه 1-189 

پژوهشی کاربردی

6. نقش رسانه مجازی در توسعه بازارچه‌های مرزی

صفحه 131-154

DOR:20.1001.1.25384090.1398.8.4.6.3

ابراهیم قربانی؛ ابوالفضل پورمنافی؛ حمید پناهی؛ فرزین قلیزادگان