دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 31، زمستان 1398، صفحه 1-196 

پژوهشی مستخرج از پایان نامه

2. تأثیر رودخانه هیرمند و فراه رود بر امنیت اقتصادی منطقه مرزی نهبندان

صفحه 23-39

DOR:20.1001.1.25384090.1398.9.3.2.0

حسین حیدری؛ جلال ستاره؛ جواد کیانی؛ علی اصانلو


پژوهشی کاربردی

6. راهبرد همزیستی مسالمت‌آمیز درون‌مرزی و فرامرزی در دیپلماسی چندضلعی عمومی پیامبر اسلام (ص)

صفحه 99-128

DOR:20.1001.1.25384090.1398.9.3.6.4

سروش امیری؛ رخسار عاشوری رودپشتی؛ میرابراهیم صدیق؛ الله‌قلی اسماعیلی‌پور