دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 31، زمستان 1398، صفحه 1-196 

پژوهشی مستخرج از پایان نامه

2. تأثیر رودخانه هیرمند و فراه رود بر امنیت اقتصادی منطقه مرزی نهبندان

صفحه 23-39

حسین حیدری؛ جلال ستاره؛ جواد کیانی؛ علی اصانلو


پژوهشی کاربردی

6. راهبرد همزیستی مسالمت‌آمیز درون‌مرزی و فرامرزی در دیپلماسی چندضلعی عمومی پیامبر اسلام (ص)

صفحه 99-128

سروش امیری؛ رخسار عاشوری رودپشتی؛ میرابراهیم صدیق؛ الله‌قلی اسماعیلی‌پور


پژوهشی مستخرج از پایان نامه

7. نقش بازارچه مرزی ماهیرود در امنیت مناطق مرزی مطالعه موردی: منطقه مرزی نهبندان

صفحه 129-153

علی گندمی؛ محمد سهرابی؛ محمد اسدی فرد