دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 28، بهار 1398، صفحه 1-193 

علمی پژوهشی مستقل

1. تبیین فضایی رتبه‌بندی توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان مرزی ایلام

صفحه 1-27

ابوالفضل مشکینی؛ زهرا تردست؛ احمد کرمی


تحت نظارت وف ایرانی