درباره نشریه

 

از مولفه های رشد و توسعه یافتگی جوامع, پیشرفت سطح عقلانیت اجتماعی و وجود بستر مناسب جهت توزین و نقد آراء و نظرات می باشد. از بعد دیگر هیچ جامعه ای به مرحله تکامل نمی رسد مگر اینکه چتر امنیت و آسایش سایه خود را بر عقول و ابدان آحاد جامعه بگستراند حفظ و صیانت از امنیت اجتماعی جامعه میسر نیست مگر با مجاهدتهای عالمانه و عاشقانه انسانهایی که لباس مقدس پلیس را به تن نموده اند و خود را به سلاح ایمان و دانش و اندیشه مجهز نموده اند. دانشکده علوم و فنون مرز در راستای تحقق اهداف خود اقدام به نشر مجله علمی«علوم و فنون مرزی » نموده است تا با ایجاد زمینه مناسب, پلی را جهت تبادل اطلاعات علمی و تجربیات افراد خبره با مخاطبین نشریه ایجاد نماید.

فصل اول کلیات

ماده 1- مستندات قانونی انتشار فصلنامه.

الف- ماده 2 قانون مطبوعات

ب- رویه جاری کلیه دانشگاههای کشور

ج- موافقت کمیسیون ساماندهی نشریات مورخه 89/8/29با انتشار نشریه.

ماده 2- اهداف:

الف- ارتقاء سطح علمی اساتید, پژوهشگران , دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین

ب- ایجاد ارتباط علمی و انتقال تجربیات با مراکز دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی

ج- اطلاع رسانی پیرامون  نوآوری ها، رویدادها و کنفرانسهای علمی، مرزی و امنیتی

د- فراهم کردن بستر مناسب برای نشر آثار اساتید و دانشجویان

ماده 3- مخاطبین:

الف- مراکز پژوهش و دفاتر تحقیقات پلیس های تخصصی ناجا.

ب- دانشجویان و اساتید دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور

ج- دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین

د- پژوهشگران و محققان حوزه مسائل امنیتی و مرزی

فصل دوم ارکان مجله

الف- صاحب امتیاز: دانشگاه علوم انتظامی امین

ب- مدیر مسئول : رئیس دانشکده علوم و فنون مرزی

ج- سردبیر:  با انتخاب مدیر مسئول و تصویب صاحب امتیاز

د- مدیر اجرایی : با انتخاب مدیر مسئول

ه- هیئت تحریریه فصلنامه متشکل از مدیر مسئول , سردبیر و اعضای تحریریه خواهد بود که به پیشنهاد سردبیر و موافقت مدیر مسئوول انتخاب خواهد شد.

فصل سوم- وظائف

ماده 1: مدیر مسئول :

مسئولیت تمامی مندرجات نشریه و دیگر امور مربوط به آن را به قرار ذیل به عهده دارد:

1- تعیین خط مشی کلی نشریه و پیشنهاد تغییرات احتمالی به مراجع زیربط

2- عزل و نصب سردبیر و مدیر اجرایی مجله.

3- تعیین اعضاء و تشکیل هیئت تحریریه و ریاست جلسات هیئت تحریریه.

تبصره: در غیاب مدیر مسئوول , سردبیر ریاست جلسات را به عهده خواهد داشت.

4- برقراری هماهنگی و همکاری بین کارکنان نشریه برای رسیدن به یک هدف مشترک

5- اعلام نظر نهایی در مورد مقالات و مطالب پس از دریافت نظر سردبیر و هیئت تحریریه.

6- مسئوولیت کلیه امور مالی و قرار دادهای نشریه.

7- نظارت و کنترل کامل بر محتوا و امور تولید.

ماده 2: سردبیر

1- مشاوره و نظارت بر خط مشی نشریه در جریان کار و دستیابی به اهداف اولیه نشریه.

2- تشکیل و دبیری جلسات هیئت تحریریه در زمان بندی مشخص و ریاست آن در غیاب مدیر مسئول

3- نظارت بر کار اعضاء هیئت تحریریه.

4-  پاسخگویی در برابر مدیر مسئول در حیطه وظایف .

5- برقراری ارتباط با نویسندگان و مترجمین.

6- تلاش در جهت جذب مقالات برجسته به منظور ارتقاء کیفی نشریه.

ماده3: وظایف اعضاء هیئت تحریریه:

1- تهیه و تامین مقالات در حوزه تخصصی نشریه

2- اظهار نظر و ارزیابی مقالات از جهت محتوا و ویرایش علمی

3- شرکت منظم در جلسات هیئت تحریریه.

4- انجام امور محوله از طر ف مدیر مسئوول و سردبیر در چارچوب آیین نامه.

6- تلاش در جهت ارتقاء کمی و کیفی نشریه

ماده  4: وظایف مدیراجرایی:

1- ا خذ استعلامات از مبادی نظارتی برای مقالات نشریه

2- پیگیری مراحل چاپ نشریه، پس از ارسال مقالات از طرف سردبیر

3- پیگیری مقالات از  ویراستار علمی و ادبی

4- برنامه ریزی ،پیگیری ونظارت برامورگرافیگی اعم ازطراحی جلد وصفحه آرایی

5- نظارت بر امور لیتوگرافی، چاپ، صحافی  و برنامه ریزی

6- پیگیری ونظارت برکلیه امور مربوط به توزیع

7- مسئولیت اداری دفتر نشریه وامور مالی مرتبط با ارزیابی و پرداخت حق الزحمه

9- انجام امور محوله ازسوی مدیر مسئول و سردبیر

فصل چهارم: نحوه بررسی مقالات

1-  هر مقاله در صورت تشخیص دارا بودن شرایط اولیه به حداقل 2 نفر متخصص صاحب نظر جهت داوری ارسال می­گردد.

2-  نام داوران مقاله محرمانه است.

3- ارزیابی و تصمیم­گیری در مورد مقالاتی که یکی از اعضای هیأت تحریریه، نویسنده و یا جزو نویسندگان آن باشد بدون دخالت و در غیاب فرد مذکور انجام می­گیرد.

4- تصمیم­گیری نهایی در مورد قبول و یا رد مقالات به عهده هیأت تحریریه است.

5- مقالات بدون حذف اسامی نویسندگان برای داوران ارسال می­شود.