اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابراهیم قائد رحمتی

فرماندهی و مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

ebrahimgmail.com

سردبیر

دکتر محمد اخباری

جغرافیای سیاسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

dr.m.akhbarigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر یوسف محمدی مقدم

مدیریت استاد گروه مدیریت راهبردى، دانشگاه علوم انتظامى امین

you_mohammadyahoo.com

خانم دکتر زهرا پیشگاهی فرد

جغرافیای سیاسی استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

sorour1334yahoo.com

دکتر محمد رضا مجتهدی

حقوق استاد حقوق دانشگاه تبریز

mojtehedi2004yahoo.com

دکتر محمد کاظم سجاد پور

روابط بین الملل استاد روابط بین‌الملل دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

smksajjadyahoo.com

دکتر فرامرز بریمانی

جغرافیا استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندارن

zolfagharihyahoo.com

دکتر محمد امیر شیخ نوری

تاریخ استاد تاریخ دانشگاه الزهرا

a.sheikhnoorialzahra.ac.ir

دکتر اصغر نظریان

جغرافیا استاد جغرافیای انسانی ، دانشکده علوم جغرافیایی، ،دانشگاه خوارزمی

as_nazarianyahoo.com

دکتر میرنجف موسوی

جغرافیا استاد جغرافیای دانشگاه اورمیه

mousavi424yahoo.com

دکتر محمد نایب پور

تاریخ دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

ainbpryahoo.com

دکتر مجتبی مقصودی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

تارنما:drmaghsoudi.mihanblog.com
maghsoudi.mojtabayahoo.com

دکتر سید علی عبادی نژاد

جغرافیا دانشیار جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین

saliebadinezhadgmail.com

دکتر ابوالفضل مشکینی

جغرافیا دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

abolfazl.meshkinigmail.com

دکتر بهمن کارگر

جغرافیا دانشیار جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین

b_karegaryahoo.com

مدیر اجرایی

جواد کیانی

دانشجوی دکتری روابط بین الملل عضو هئیت علمی(گروه علمی- آموزشی مرزبانی) دانشگاه علوم انتظامی امین

kiani.javad2014gmail.com

کارشناس نشریه

محمد ویسیان

جغرافیای و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

mwaysianymail.com