اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابراهیم قائد رحمتی

فرماندهی و مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

ebrahimgmail.com

سردبیر

دکتر محمد اخباری

جغرافیای سیاسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

dr.m.akhbarigmail.com
09121256215

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد نایب پور

تاریخ ایران و اسلام دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

ainbpryahoo.com
09122996001

دکتر محمد کاظم سجاد پور

روابط بین الملل استاد روابط بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

smksajjadyahoo.com
09127993067

دکتر مجتبی مقصودی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

تارنما:drmaghsoudi.mihanblog.com
maghsoudi.mojtabayahoo.com
09123303794

دکتر سید علی عبادی نژاد

جغرافیای طبیعی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

saliebadinezhadgmail.com
09122653228

دکتر حسین ذوالفقاری

امنیت ملی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

zolfagharihyahoo.com
09128279891

دکتر محمد امیر شیخ نوری

تاریخ و تمدن استاد دانشگاه الزهرا

a.sheikhnoorialzahra.ac.ir
09122501542

دکتر میرنجف موسوی

جغرافیا استاد دانشگاه اورمیه

mousavi424yahoo.com
09144211702

دکتر محمد رضوی

حقوق بین الملل دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

razavilawyergmail.com
09145856645

دکتر ابوالفضل مشکینی

جغرافیا دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

abolfazl.meshkinigmail.com

دکتر بهمن کارگر

جغرافیای دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

b_karegaryahoo.com

مدیر اجرایی

جواد کیانی

دانشجوی دکتری روابط بین الملل عضو هئیت علمی(گروه علمی- آموزشی مرزبانی) دانشگاه علوم انتظامی امین

kiani.javad2014gmail.com
09127170579

کارشناس نشریه

محمد ویسیان

جغرافیای و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

mwaysianymail.com