بانک ها و نمایه نامه ها

1- دانشگاه علوم انتظامی امین        http://apu.ac.ir


 

2- سامانه مدیریت نشریات علمی ناجا           http://journals.police.ir


 

3- سامانه رتبه بندی نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات                             http://journals.msrt.ir


4- فصلنامه مطالعات مرزی             http://bss.jrl.police.ir