داوران

نام داور سمت / سازمان
محمد اخباری دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
احسان یاری دانشگاه شیراز
محمد اسدی فرد عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
علی اصانلو
نسرین اصلانی ناجایی
سروش امیری عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
وحید بارانی پسیان استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
رضا پارسای عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
حمید پناهی
محمد رسول تبیک استادیار رشته روابط بین الملل
زهرا تردست دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
محمد جوانمرد دانشگاه علوم انتظامی امین
محمد تقی حیدری عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
وکیل حیدری ساربان دانشگاه محقق اردبیلی
علی حسینی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابراهیم داودی عضو هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
یاشار ذکـی گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران ـ ایران
لیلا ذوقی استاد ددانشگاه علوم انتظامی امین
عماد رایان پور
طاها ربانی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران
عباس رجایی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
صادق رضایی عضو هیات علمی
محمد رضوی عضوهیات علمی گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین
وحید رنگ ریز دانشگاه علوم انتظامی امین
عدالت زیبنده کپته مرزبانی استان گیلان
سیدهادی زرقانی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی سعیدی پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
منیرسادات صمدیان عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
محمد علی عامری معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
حسین علیزاده
اکرم علیمردانی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه علوم انتظامی امین.
خدر فرجی راد استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران
ابراهیم قربانی گروه مبارزه با مواد مخدر، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
محمدجواد کاملی عضو هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
جواد کیانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
شهربانو گلچوبی دیوا دانشجوی دکتری محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
عبدالرحمن میرزاخانی رییس گروه خدمات انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین
ابوالفضل مشکینی دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران
محمد نایب پور دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
علیرضا نجفی دانشگاه علوم انتظامی امین
میر نجف موسوی دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه ارومیه
کیومرث نعیمی پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
محمد ویسیان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران