داوران

دوره و شمارهدوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 28، بهار 1398

 دکتر علی حسینی: استادیار جغرافیای دانشگاه تهران

دکتر رضا عبدالرحمانی: دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمد اخباری: دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر محمد تقی حیدری: استادیار جغرافیای دانشگاه زنجان

دکتر سروش امیری: دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر ابوالفضل مشکینی: دانشیار جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فرامرز بریمانی: استاد جغرافیای دانشگاه مازندران

دکتر عیسی ابراهیم زاده: استاد جغرافیای دانشگاه سیستان

دکتر حمید احمدی: استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر احسان یاری: استادیار جغرافیای دانشگاه شیراز

دکتر یوسف محمدی مقدم: استاد مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر وکیل حیدری ساربان: دانشیار جغرافیای دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر محمد امیر شیخ نوری: استاد تاریخ دانشگاه الزهرا

دکتر سید هادی زرقانی: دانشیار جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر ناصر بیات: دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علی دارابی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما(داور پابلونس)

دوره و شمارهدوره 8، شماره 2- شماره پیاپی29، تابستان 1398

دکتر محمدجواد کاملی: دانشیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر وکیل حیدری ساربان: دانشیار  جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر ابراهیم داودی: استادیار مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین

خانم دکتر منیرسادات صمدیان: استادیار مدیریت  پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

دکتر مجتبی مقصودی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر ناصر بیات: دانشیار جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر پرویز آهی: استادیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمد اخباری: دانشیار جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر سید هادی زرقانی: دانشیار  جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حمید پناهی: استادیار جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر احسان یاری:استادیار  جغرافیای دانشگاه شیراز

دکتر محمدعلی عامری: استادیار مدیریت پیشگیری از جرم  دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر یاشار ذکی: استادیار جغرافیای دانشگاه تهران

دکتر محمد نایب‌پور: دانشیار تاریخ دانشگاه علوم انتظامی امین

دوره و شمارهدوره 8، شماره 3- شماره پیاپی 30، پاییز 1398

دکتر اصغر کیوان حسینی: دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سید علی عبادی نژاد: دانشیار جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر وکیل حیدری ساربان‌: دانشیار جغرافیای دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر صادق برزگر: استادیار جغرافیای دانشگاه پیام نور

دکتر وحید بارانی:استادیار جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر مجتبی مقصودی:دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر فرهاد حمزه: استادیار جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرزی

دکتر علیرضا کوهکن: استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

خانم دکتر الهه شاکری منصور: استادیار جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس

دکتر اصحاب حبیب زاده: دانشیار علوم اجتماعی  دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر رضا سیمبر: استاد روابط بین الملل دانشگاه گیلان

دکتر میرنجف موسوی: استاد جغرافیای دانشگاه ارومیه

دکتر عیسی ابراهیم زاده : استاد جغرافیای دانشگاه سیستان

دکتر سید هادی زرقانی:دانشیار جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

دوره و شمارهدوره 8، شماره 4- شماره پیاپی 31، زمستان 1398

دکتر محمد نایب‌پور: دانشیار تاریخ دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمد اخباری: دانشیار جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر ابوالفضل مشکینی: دانشیار جغرافیای دانشگاه تریبت مدرس

دکتر ناصر بیات: دانشیار جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر پرویز آهی:استادیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر اسحاق جلالیان: دانشیار جغرافیای دانشگاه پیام نور

دکتر حمید احمدی: استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر وکیل حیدری ساربان: دانشیار جغرافیای دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر جلال ستاره: استادیار جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علیرضا کوهکن: استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمدتقی حیدری: استادیار جغرافیای دانشگاه زنجان

دکتر فرامرز بریمانی: استاد جغرافیای دانشگاه مازندران

دکتر میرنجف موسوی: استاد جغرافیای دانشگاه ارومیه

دکتر دکتر احسان یاری: استادیار جغرافیای دانشگاه شیراز

دوره و شماره: دوره 9، شماره 1- شماره پیاپی32، بهار 1399

دکتر اصغر کیوان حسینی: دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سید علی عبادی نژاد : دانشیار جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر وکیل حیدری ساربان‌: دانشیار جغرافیای دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر صادق برزگر: استادیار جغرافیای دانشگاه پیام نور

دکتر وحید بارانی:استادیار جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر مجتبی مقصودی:دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر فرهاد حمزه: استادیار جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرزی

دکتر علیرضا کوهکن: استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

خانم دکتر الهه شاکری منصور: استادیار جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس

دکتر اصحاب حبیب زاده: دانشیار علوم اجتماعی  دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر رضا سیمبر: استاد روابط بین الملل دانشگاه گیلان

دکتر میرنجف موسوی: استاد جغرافیای دانشگاه ارومیه

دکتر عیسی ابراهیم زاده : استاد جغرافیای دانشگاه سیستان

دکتر سید هادی زرقانی:دانشیار جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

دوره و شماره: دوره 9، شماره 2- شماره پیاپی33، تابستان 1399

    دکتر رضا عبدالرحمانی: دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمد اخباری: دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر محمد تقی حیدری:استادیار جغرافیای دانشگاه زنجان

دکتر سروش امیری: دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر ابوالفضل مشکینی: دانشیار جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فرامرز بریمانی: استاد جغرافیای دانشگاه مازندران

دکتر عیسی ابراهیم زاده: استاد جغرافیای دانشگاه سیستان

دکتر حمید احمدی: استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر احسان یاری: استادیار جغرافیای دانشگاه شیراز

دکتر یوسف محمدی مقدم: استاد مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر وکیل حیدری ساربان: دانشیار جغرافیای دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر محمد امیر شیخ نوری: استاد تاریخ دانشگاه الزهرا

دکتر عباس رجائی: استادیار جغرافیا دانشگاه تهران (داور پابلونس)

دکتر سید هادی زرقانی: دانشیار جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر ناصر بیات: دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دوره و شماره: دوره 9، شماره 3- شماره پیاپی34، پاییز 1399

دکتر محمد نایب‌پور: دانشیار تاریخ دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمد اخباری: دانشیار جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر ابوالفضل مشکینی: دانشیار جغرافیای دانشگاه تریبت مدرس

دکتر ناصر بیات: دانشیار جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر پرویز آهی:استادیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر اسحاق جلالیان: دانشیار جغرافیای دانشگاه پیام نور

دکتر حمید احمدی: استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر وکیل حیدری ساربان: دانشیار جغرافیای دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر جلال ستاره: استادیار جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علیرضا کوهکن: استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمدتقی حیدری: استادیار جغرافیای دانشگاه زنجان

دکتر فرامرز بریمانی: استاد جغرافیای دانشگاه مازندران

دکتر میرنجف موسوی: استاد جغرافیای دانشگاه ارومیه

دکتر دکتر احسان یاری: استادیار جغرافیای دانشگاه شیراز

دوره و شماره: دوره 9، شماره 4- شماره  پیاپی 35، زمستان 1399

   دکتر محمدجواد کاملی: دانشیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر وکیل حیدری ساربان: دانشیار  جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر ابراهیم داودی: استادیار مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین

خانم دکتر منیرسادات صمدیان: استادیار مدیریت  پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

دکتر مجتبی مقصودی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر ناصر بیات: دانشیار جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر پرویز آهی: استادیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمد اخباری: دانشیار جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر سید هادی زرقانی: دانشیار  جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حمید پناهی: استادیار جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر احسان یاری:استادیار  جغرافیای دانشگاه شیراز

دکتر محمدعلی عامری: استادیار مدیریت پیشگیری از جرم  دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر یاشار ذکی: استادیار جغرافیای دانشگاه تهران

دکتر محمد نایب‌پور: دانشیار تاریخ دانشگاه علوم انتظامی امین